Mie Personal Informatioun net verloot oder deelt

Schallt am ieen Privacy-Polie, mer mer persöönliche Daten vun déi Interaktiounen mat macen an uer Webst Mir kënnt äus dës persòlinnen Daten mat drüdden Partien deel, d' Advertising Partneren. Meri grét dës, fir d' Advertising op anner Websiteen weisen, déi beter äus d'Interneten a fir anner Erwennen, déi an uer Privacy-Polie verwieden.

D' Deel vun persöönliche Daten fir d'Avertioun, ze baseiert op déi Interaks op verskeieden Weber fir "sale", "sharing" oder "tar" wiest "aus der US privacy Laws. Dee wäinn, wou dir lief, huet dir den recht fir dës aktiviteten vun der Aktuatiounen Wann dir dës rechts eréis, fäis w.e.g. d'Instruktiounen

Wann Dir mern Web mat de Globale Privacy- Control Opt-Out Signal agaktivéier, Meri treit d'Apparat an de Browser, D'Afhangen op dener Posioun, Ënn

------------------------------------------- ------------------------------------------ ----------------------

Schallt am ïen Privacy-Polie, mer mer persöönliche Informatiounen vun déi Interaktiounen mat déi un ïen Webs, d'Keieen a läusch Teknologien. Mir kënnt äus dës persondelen Informatiounen mat drüdden Partien deel. Mir grét dës fir d'Ad-Ad-Afseren weisen Ob äer interessen a fir anner Erwennen, am mer privacy-Polit.

Informatiounen vun personderen Informatiounen fir d'Avertioun, ze basetioun op déi Interaks op d'Assoak op eige Weber, kënn "Sales", "sharing"" oder "targetert Advertising" Schrëf der U.S. D'Aktioun Wann Dir d'Opt-Opt-Auut rechts eréelen, Ugech w.e.g.

Wann Dir sien Web mat de Globale Privacy Control opt-Out-Aftaken-Signaal opgeaktiviert, uuuen wou dir git, Mir bartt dëst als ee Ausgawe vun aktiviteit ausmaachen. Déi eng "Sot" oder "Sail" vun Personale Informatiounen oder an anner Benotzen Browser, d' uust Websieb.