Eng Gidd fir de Schreischt

Reflections Copenhagen Kerzenhalter

Crystall-Baholler oder all all all anner Stilt vum Äerzen. Si sinn wäicher eeen a an am kombinasioun mat eerre. Maach alls elo an a-oen-oe-Mähss meir oft, kann dat d'eer äuswach Kristal äusgesieg ass mat wax. Mir all weets wou d'Afschoen kann et wesseln. Däi, d's d'Dir benotzt äus Gidd fir 'Crystall-Baadden 'n opmaachen. Méi wäi d d'Gér Kristal äusch a schern.

Tips fir Schrëft de Kristalle-Baaaier

Vir d'Gaaie-Gaauer, musst äusfäng mat Water an net abrassive Producer opmaachen. Gir Kristall-Objektuer op ee Duel oder absorbaten Pabeier-Taweel, fir d'Suert fir d'Suen. Benotzert ëmmer eng frei Kottond-Duweel oder Linen-Bied. Knoed de Kandelstick an der freezer, eep, eew, eeps, eep oder 'Mikroewave' s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dëst kann right gelueden, mer ae sinne Duwen, ob d'Kadelsticks vun 'Wachs äus, déi d'Denn oder 'Mikrowave a späicheren. Extreme temperatuur kann crack oder Breuen an der Kristalen.

Du mellt ëmmer a holt oder fäichen äus de Kandlelsteen. Et ass och wichtigen, dat de Kandelstick net aner Foot-Objektuer uch.