Michael Angove x Jamida vun SwedenName

  Filter
   Michael Angove

   Michael Angove wäert an 'Wales am 1972. He studert Textile an der Winchester School of Art vun 1992-95 an am der Royal College of Art vun 1998-2000. Hie ass e Gest-Lecturer an drécten Textileen am RCA. Hie hut als Fabrick-Disener fir Jean Paul Gaultier, Hugo Boss, Farrow & Ball, an de Department Story Liberty. Hie ass och den Techreischt an a hudd sien engen detaileert trompe-l'oeils am Art London an Art Fair 20/21 an London. Hie dem Quantum am April 2011 an äus wäichen ze Zeechen am Art Chicago an der AAF an New York. Mir ufslétt Michael vun diens vun Arts-Fallen an der Fare-Oost, Amerika an Kanada. An 2014 huet Michael vun Jo Malone äusgen fir déi Päckung weiden.

   Michael wäert am Design am Royal College of Art, wou he sien individualistic Approot um Art a Patternen raffingt. Hie ass kennen fir denn detaileert, Tromp-l'oeil-Teachen.

   Sér spesialiszeert Planten sinn vun wirgen plant, an a all alls ee kompleks filigree vun fauna ass, Si hu all deleen Verskuch Insekten, déi sien Bèten keng denn.

   Michael vum Fëne Techreiwen dutt eng rare Sensen vun den Detail a Skill, déi effektiv an eloquentch op Home a Modiouez s, a populären mat schësch Bedien.

   Geen Clienter äus Jo Malone London, Liberty, Farrow & Ball an Provocateur.