Opgaachen & schuuwung

Dës sinn vun Maandag a Fridag vun 11:00 a. m. zum 7:00 p. m. an Saturden vun 11:00 a. m. zum 5:00 p. m. Weint w.e.g. 2-4-Aöper Deeg

DE HER

DELIVERERER

StandardversandName

Men äusgen fräi vun Dëschänk, vun ee Wert vun 100 € (wenn unnet op net wäert Benot). 012751]

De Schäifschtt sinn per Reef - a-Adress der Leaver-Adress.

D'Seepmetode affhangt op produkt-Tiep, Weit an/oer Gréisst.

ABROAD

Mellt d'Afschtt op déi folgend Europäicher Land ugemen:

AUSTRE

Shipptyp: Pakt
Fäit-Feil: € 13.95
Duergt: 3-6- Arbeitsdagen

NETHERLANDS

Shipptyp: Pakt
Fäit-Feil: € 12.95
Duergt: 3-6- Arbeitsdagen

BELGIENS

Shipptyp: Pakt
Fäit-Feil: € 12.95
Duergt: 3-6- Arbeitsdagen

LUXEMBOURG

Shipptyp: Pakt
Fäit-Feil: € 12.95
Duergt: 3-6- Arbeitsdagen

FRANCE

Shipptyp: Pakt
Schäifscht
Duergt: 3-6- Arbeitsdagen

Shift ass mat DPD, DHL, UPS, GLS oder Hermes.

Mir äus deen Kontzern-Fornen opszesied an schäi. Dës sinn vun Maandag a Fridag vun 11:00 a. m. zum 7:00 p. m. an Saturden vun 11:00 a. m. zum 6:00 p. m. (Except on public holidays). D'Fäichen-Zeit ass ou. 2-4-Aöper Deeg

Wann äer Order net äusch geläichen kann, d'Technisch Abwenen, witt äus et e delench geläichen. D'Seip-Coster Vir Amointschonen, wi vertell de Order schécken.

Dir emmt e E-mail mat ee betren-Link, eu d' Order deen Schäifscht ee-Pools verloos. D'Faadcast vun der Broadcast woll als Regl. N uern. Lieszg

Verkunn w.e.g. w. d. eeun Hoou d'Paschels äusch der Pakelle-Dienst-Afschalter An eegnt-Faachen kann et net ausschtt ginn, ze se op Afgeleent Dageen

E Leaver zu Päck-Stationer ass am am am am feesch ass net mesk.

Weisg

Grägs Toobeer oder besonderch greef a Zëlky Elemente us als Standard, ob de Kompanie op d'Curb wenst. An all anner Europäer Land, mer äusst

D' Fräig-Aftschotzert gi d'Afscht ermaachen:

Däitschland

Standard- Scheip-Metode: Schäicherkumpanie fir den eegendzt

2-man-Haleft
00

Fäichen vum Produkt Detailer)

AUSTRE

Shift-Metode: Schäicherkumpanie op der Breeb

Sandwich Fee all anner Anbieter: 150.00 €
Fäichen vum Produkt Detailer)

NETHERLANDS

Shift-Metode: Schäicherkumpanie op der Breeb

Sandwich Fee all anner Anbieter: 150.00 €
Fäichen vum Produkt Detailer)

BELGIENSSandwich Fee all anner Anbieter: 150.00 €
Fäichen vum Produkt Detailer)

LUXEMBOURGSandwich Fee all anner Anbieter: 150.00 €
Fäichen vum Produkt Detailer)

FRANCESandwich Fee all anner Anbieter: 150.00 €
Fäichen vum Produkt Detailer)

Delivery

Soll dir äusch wäinnen Vir ze geläicher aus aktivéier, Vermellt w.e.g. fir eng Telephone Numer, déi fir d'Deeg ze erreikt ginn (preferbel Mobiltelefonummer) am Kope Prozess/orden.

Spedition- StandardName
Opgaachen hatt op der so-genagt Curb, i. e. Wann Dir konnt dat d'Badden net op äusgach ze tréiert, et w.e.g. e.g. eersternen Hëllef an äus.

Spedition Tinkl. 2-man-Haleft
@ info/ rich Mellt w.e.g. d. an der Schäfschtt äusst déi Telefoonummer hier fir d'Afschuert.

m. an 4 p. m. Kann geläichen.

Importch Informatiounen um den Reef vun der Fräig-Afgelesen:

Leit-Vouer-Bied, d'Dar d'Zergaachen, wäert een äusch een Schäfschtt, an 'Dr d'Afgaachen mat. Negesch w.e.g. een Schäifkumpanie vun den Äer Ausscht direk (Net mat Codeso Living) fir alls all alls äusgelaatst. Fäicher-Afsaachen hat der Beneden Myllon, seker w.e.g. d'Géichen an der Eer Original Pakagenn, an der Eer Originnell So w.e.g. w. e. g. uen vun de Boxer äusch äus äus een. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D'Afscht vun ee Däer ere. D'Costusten fir dëst ass ass e maksimum vun € 120 an Däiden.