Veränneren

Exchange an Konkt

Dir emmst e Element, déi net am perfekte Ausliggende? Mii wult genaachen, d'Dir e Element emmst, déi net gene Qualitéit-Biddieden hat.
All Elementen ginn äus no äus gesieg Qualitéit ierder äus deen. Wenn et ech gitt, wann dir ee skeft Element emmaachen, kënnt dir äusgewer ob den Element klaffen:

Iwwer w. e.g. un Fräi euren Kontact-Form Oer direkt mat E-mail op Info@ codeso-living. de

Dir benotz déi folgend Informatiounen vun dir, fir d'Mid vum Und-Duerschteft vum Duer, ee gesieden Lösen kann:

  • Äer Ordenzum
  • Informatiounen op d'Moot
  • 2-3 Photoen vun der Vermaakt/Faulty Artikt
  • Foton vun der Barcode op der Reer
  • 2-3-Fotoren vun der inner an äuern Pakketten, déi d'Itzbeschreischt. Beschreiwung

Schéckt w.e.g. d'artill fabright o völleieg Dagen vun der Datum, wou dir dir un dich äus agen ee-Betiel vun euren. D'DeadLink ass vertoller, wann dir d'Mechen schéckt fir d'Foirtzen Deen)[012754. Mir verzielt d'Gaagder Wann d'Itz keng muer am Stock ass, mer mer de Koupe-Press äusgen oen vun de Bäichen äusgen.