Äer Wäich Lëst

All déi fabrichten an dee Wäich Lëst späicheren an ëmmiert een Oken op dene lütt (oer Groot) Lys.